بخش نخست پروتکل

book-icon

نسخه حاضر، نسخه کامل سند ترجمه پروتکل تاخیر و تصدیع حقوق احداث انگلستان نیست.

برای دسترسی به مفاد کل سند، نسخه الکترونیکی ترجمه سند پروتکل تأخیر و تصدیع را از لینک زیر تهیه نمایید.


خرید نسخه الکترونیکی

فصل اول: معرفی پروتکل

معرّفی [پروتکل]

INTRODUCTION

الف

A

هدف از پروتکل، فراهم‌آوردن راهنمایی مفید در مورد بعضی از موارد رایج تأخیر و تصدیع برآمده از پروژه‌های احداث است، که در آن یک طرف قرارداد از دیگری، تمدید مدّت و/یا جبران [مالی] برای زمان اضافی سپری‌شده و منابع اضافی به کار‌گرفته شده به‌منظور تکمیل پروژه را، مطالبه می کند.

The object of the Protocol is to provide useful guidance on some of the common delay and disruption issues that arise on construction projects, where one party wishes to recover from the other an extension of time (EOT) and/or compensation for the additional time spent and the resources used to complete the project.

هدف از پروتکل، فراهم آوردن ابزاری است که به وسیله آن، طرفین [قرارداد] بتوانند این گونه موضوعات را حلّ و فصل و از اختلافات غیر ضروری جلوگیری کنند.

The purpose of the Protocol is to provide a means by which the parties can resolve these matters and avoid unnecessary disputes.

از این رو، یک [بخش از] تمرکز پروتکل، فراهم آوردن راهنمایی‌ عملی و اصولی در خصوص اقدامات متناسب برای مواجهه با موارد تأخیر و تصدیع است که می‌تواند در رابطه با تمامی پروژه‌ها، صرف نظر از پیچیدگی یا مقیاس، برای جلوگیری از اختلافات و درجایی‌که اختلافات اجتناب ناپذیر است، بمنظور محدود کردن هزینه‌های آن اختلافات، اعمال شود.

A focus of the Protocol therefore is the provision of practical and principled guidance on proportionate measures for dealing with delay and disruption issues that can be applied in relation to all projects, regardless of complexity or scale, to avoid disputes and,where disputes are unavoidable, to limit the costs of those disputes.

در موارد خاص، پروتکل گزینه‌های متنوعی را [همراه] با انتخاب مناسب‌ترین گزینه، بسته به ماهیّت، مقیاس و سطح پیچیدگی یک پروژۀ خاص و اوضاع و احوالی که مسئله در آن مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، شناسایی می‌کند.

On certain issues, the Protocol identifies various options, with the choice of the most appropriate being dependent on the nature, scale and level of complexity of a particular project and the circumstances in which the issue is being considered.

درخصوص سایر موارد، پروتکل توصیه‌ای را در موردِ مناسب‌ترین مجموعۀ اقدامات، که البته باید [با توجه به شرایط پروژه] قابل به‌کارگیری باشند، ارائه می‌دهد.

On other issues, the Protocol makes a recommendation as to the most appropriate course of action, should that be available.

ب

B

مقصود این نیست که پروتکل باید یک سند قراردادی باشد. همچنین [پروتکل]، مدّعی اولویّت داشتن بر اصطلاحات صریح69اصطلاحاتی که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد عقد، مشخصاً در خصوص آن‌ها مذاکره، تراضی و توافق حاصل نموده‌اند. و قوانین حاکم بر یک قرارداد نبوده یا یک نصِّ قانونی نیست.

It is not intended that the Protocol should be a contract document. Nor does it purport to take precedence over the express terms and governing law of a contract or be a statement of the law.

[پروتکل]، طرحی متعادل70 به نظر می‌رسد منظور از توازن، تعادل ناظر به تخصیص بهینه ریسک‌‌ها به طرفین قرارداد و یا تعادل اقتصادی عوضین ناشی از ریسک‌های تأخیر و تصدیع است. و کارا برای مواجهه با موارد تأخیر و تصدیع است (با علم به اینکه بعضی از آن موارد، پـاسخ‌هـای قطعی ندارند).

It represents a scheme for dealing with delay and disruption issues that is balanced and viable (recognising that some of those issues do not have absolute answers).

بنابراین، پروتکل باید در تعامل (و ارائه طریق جایگزین) با قرارداد و قانون حاکمی که روابط میان مجموعه عوامل پروژه را تنظیم71 به نظر می‌رسد تعامل مدّ نظر، ناظر به قوانین تکمیلی و یا سکوت قوانین و یا فقدان عرف است. می‌کند، در نظر گرفته شود.

Therefore, the Protocol must be considered against (and give way to) the contract and governing law which regulate the relationships between project participants.

برای دسترسی به مفاد کل سند، نسخه الکترونیکی ترجمه سند پروتکل تأخیر و تصدیع را از لینک زیر تهیه نمایید.


خرید نسخه الکترونیکی

فصل دوم: راهنمای پروتکل

راهنمای بخش الف:

مفاهیم تأخیر، تصدیع و تسریع

GUIDANCE PART A:
DELAY, DISRUPTION AND ACCELERATION CONCEPTS

بخش حاضر، شرحی در خصوص این مفاهیم با تفاوت بنیادین اما به‌هم مرتبط، به‌و‌سیلۀ معرّفی آنچه در ادامه پروتکل آمده است، ارائه می‌دهد.

This Part sets out an explanation of these fundamentally different but interrelated concepts by way of introduction to the remainder of the Protocol.

1

1

صنعت احداث، اغلب [مفاهیمِ] تأخیر و تصدیع را مرتبط یا تلفیق می‌نماید.
در حالی‌که هر دو، اثر رویدادها هستند، [و] تاثیر آن‌‌ها بر کارها متفاوت است، رویدادها می توانند تحت حاکمیّت مُفادّ مستقلی از قرارداد و قوانین متبوع قرار گیرند، امکان دارد آن‌ها نیازمند انواع متفاوتی از ادلّۀ اثبات باشند و به روش‌های جبران [خسارت] مختلفی منتهی‌ شوند.

The construction industry often associates or conflates delay and disruption.While they are both effects of events, the impacts on the works are different, the events may be governed by separate provisions of the contract and governing law, they may require different types of substantiation and they will lead to different remedies.

با وجود مطالب گفته شده، تبعات مالیِ تأخیر و تصدیع می‌توانند همپوشانی داشته باشند و علاوه بر آن، تأخیر می‌تواند منجر به تصدیع گردد و برعکس، تصدیع می‌تواند منجر به تأخیر شود.

Having said that, the monetary consequences of delay and disruption may overlap and, further, delay can lead to disruption and, vice versa, disruption can lead to delay.

2

2

در ارجاع به [واژه] «تأخیر»، [مقصودِ] پروتکل، ناظر به زمان است – [بدین معنا که] فعالیّت‌های کاری، بیش از زمان برنامه‌ریزی‌شده به طول می‌انجامند.

In referring to ‘delay’, the Protocol is concerned with time – work activities taking longer than planned.

در عمدۀ موارد، تمرکز بر تأخیر در تکمیل کارها72منظور از کارها، در این قسمت، تأخیر در تکمیل تحویل‌شدنی‌های قراردادی است که برای آن‌ها خسارت تعیینی در قرارداد منظور شده‌است. است – به عبارت دیگر، تأخیر بحرانی.

In large part, the focus is on delay to the completion of the works – in other words, critical delay.

بنابراین، «تأخیر» مرتبط با تحلیل زمانی است. این نوع تحلیل، برای پشتیبانی ادّعای تمدیـد‌‎مـدّت از سـوی پیمانکـار ضروری است.

Hence, ‘delay’ is concerned with an analysis of time. This type of analysis is necessary to support an EOT claim by the Contractor.

برای دسترسی به مفاد کل سند، نسخه الکترونیکی ترجمه سند پروتکل تأخیر و تصدیع را از لینک زیر تهیه نمایید.


خرید نسخه الکترونیکی

فصل سوم:اصول بنیادین

اصول بنیادین

CORE PRINCIPLES

این موارد، «اصول بنیادین» پروتکل هستند. راهنمای این «اصول بنیادین» در «قسمت ب» موجود است.

These are the Core Principles of the Protocol. Guidance on these Core Principles is contained in Part B.

اصل بنیادین 1

Core Principle 1

برنامۀ زمانی [جامع] و سوابق

Programme and records

طرفین قرارداد باید در رابطه با نوع سوابق جهت نگهداری،‌ به توافق روشنی برسند و منابع لازم را برای تحقّق آن توافق تخصیص دهند.

Contracting parties should reach a clear agreement on the type of records to be kept and allocate the necessary resources to meet that agreement.

علاوه بر این، برای کمک به مدیریت پیشرفت کارها و کاهش تعداد اختلافات مرتبط با تأخیر و تصدیع، پیمانکار باید برنامۀ زمانی [جامعی] را که نمایانگر شیوه و توالی‌ای می باشد که طبق آن انجام کارها را برنامه‌ریزی کرده، آماده نموده و راهبر قرارداد نیز باید برنامۀ زمانی [جامعی] که به درستی تهیّه شده است را، تأئید کند.

Further, to assist in managing progress of the works and to reduce the number of disputes relating to delay and disruption, the Contractor should prepare and the Contract Administrator (CA) should accept a properly prepared programme showing the manner and sequence in which the Contractor plans to carry out the works.

برنامۀ زمانی [جامع] باید جهت ثبت پیشرفت واقعی، تغییرات، تغییر منطق [روابط]، روش‌ها و توالی‌ها، اقدامات [ناظر به] تسریع یا کاهش [آثار منفی] و هرگونه تمدیدمدّت ابلاغ ‌شده، به روزرسانی شود.

The programme should be updated to record actual progress, variations, changes of logic, methods and sequences, mitigation or acceleration measures and any EOTs granted.

در پی تحقّق چنین امری، برنامۀ زمانی [جامع] می‌تواند به سادگی به عنوان ابزاری برای مدیریت تغییر و تعیین تمدیدمدّت‌ها و دوره‌های زمانی ای که ممکن است منجر به جبران [مالی] گردد، استفاده شود.

If this is done, then the programme can be more easily used as a tool for managing change and determining EOTs and periods of time for which compensation may be due.

اصل بنیادین 2

Core Principle 2

هدف‌ ِتمدید‌مدّت

Porpose of EOT

منفعت پیمانکار در تمدیدمدّت این است که وی [(پیمانکار)] را از مسئولیّت خسارات ناشی از تأخیر (معمولاً خسارات تعیینی) برای هر دورۀ پیش از تاریخ تمدیدشدۀ تکمیل قرارداد، معاف و برنامه‌ریزی مجدّد کارها برای تکمیل را مجاز می‌نماید.

The benefit to the Contractor of an EOT is to relieve the Contractor of liability for damages for delay (usually liquidated damages or LDs) for any period prior to the extended contract completion date and allows for reprogramming of the works to completion.

منفعت کارفرما در تمدیدمدّت این است که یک تاریخ جدید تکمیل قرارداد مقرّر کند [که]، از [مواجهه با] «ابهام در مدّت زمان تکمیل کار»73 برای توضیحات بیشتر به لینک ذیل مراجعه شود: https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Time_at_large/ last visited Jun/8/2021
اجتناب و امکان هماهنگی/‌ برنامه‌ریزی فعالیّت‌های خود را فراهم نماید.

The benefit of an EOT for the Employer is that it establishes a new contract completion date, prevents time for completion of the works becoming ‘at large’ and allows for coordination / planning of its own activities.

برای دسترسی به مفاد کل سند، نسخه الکترونیکی ترجمه سند پروتکل تأخیر و تصدیع را از لینک زیر تهیه نمایید.


خرید نسخه الکترونیکی

واژه‌نامه

ضمیمیۀ الف

تعاریف و واژه‌نامه

APPENDIX A
Definitions and glossary

ضمیمۀ حاضر برای واژه‌ها و عبارات مندرج در پروتکل، توضیحاتی را ارائه می‌کند.

This Appendix provides explanations for words and expressions used in the Protocol.

به‌منظور ساده‌سازی خواندن پروتکل تا حدّ ممکن، استفاده از [حروف با] «قلم ضخیم»74نظر به اینکه در زبان فارسی حرف بزرگ و کوچک وجود ندارد، مترجمین به‌منظور درج ترجمۀ کلماتی که با حروف بزرگ انگلیسی شروع شده‌اند، ناگزیر از قلم ضخیم بهره برده‌اند و به همین جهت، واژه Capitalisation نیز، قلم ضخیم ترجمه شده است. برای اصطلاحات تعریف‌شده75صطلاحات تعریف‌شده در پروتکل، دارای حقیقت قراردادی هستند و حمل آن‌ها بر معنای عرفیه، صحیح نیست.، به‌صورت حداقلی است.

In order to make the Protocol as easy to read as possible, the use of capitalisation for defined terms has been kept to a minimum.

تسریع

acceleration

به‌کارگیریِ منابع بیشتر76نسبت به منابع تخصیص‌یافته در آخرین برنامۀ مصوّب. یا توالی [فعالیّت]‌ها یا روش‌های ساخت جایگزین، با هدف دستیابی به محدودۀ برنامه‌ریزی‌شده [کار]، در زمانی کوتاه‌تر از آنچه برنامه‌ریزی‌شده یا [دستیابی به] اجرای محدودۀ اضافه‌شدۀ77محدوده، در تفسیر موسّع، تعهدات (کار) و محدودۀ فیزیکی آن (مکان)، و در تفسیر مضیّق (مطابق تعریف پیکرۀ دانش مدیریت پروژه)، صرفاً کار را، در بر می‌گیرد. کار در مدّت ‌زمان‌ برنامه‌ریزی‌شدۀ اوّلیّه.

The application of additional resources or alternative construction sequences or methodologies seeking to achieve the planned scope of work in a shorter time than planned or execution of additional scope of work within the original planned duration.

برنامۀ ‌زمانی [جامع] مصوّب

Accepted Programme

پروتکل توصیه می‌کند که پیمانکار باید یک پیش‌نویس برنامۀ ‌زمانی [جامع] برای کلیّه کارها را به راهبر قرارداد 78راهبر قرارداد، شخصی (حقیقی و یا حقوقی) در بدنۀ کارفرما و یا بدنۀ منتسب به کارفرما است. و 79 CM اعم از CA است و در یک بدنه واحد هستند.
https://www.cmaanet.org/ Construction Management Standards of Practice, last visited: April 6, 2021
تحویل دهد و این پیش‌نویس ‌باید، توسّط راهبر قرارداد، پذیرفته ‌شود.

The Protocol recommends that the Contractor be required to submit a draft programme for the whole of the works to the CA and that this draft programme be accepted by the CA.

به‌محض پذیرش پیش‌نویس توسّط راهبر قرارداد، در پروتکل، [این برنامه] به عنوان برنامۀ ‌زمانی [جامع] مصوّب، شناخته می‌شود‌.

Once accepted by the CA, it is known in the Protocol as the Accepted Programme.

فعالیّت

Activity

عملیات یا فرآیندی که زمان و احتمالاً سایر منابع را، مصرف می‌نماید. فرد واحد یا تیم کاری می‌تواند، فعالیّت را مدیریت نماید.

An operation or process consuming time and possibly other resources. An individual or work team can manage an activity.

فعالیّت، یک جزء قابل اندازه‌گیری از برنامۀ‌زمانی [جامع] کلّی پروژه است.

It is a measurable element of the totalproject programme.

برای دسترسی به مفاد کل سند، نسخه الکترونیکی ترجمه سند پروتکل تأخیر و تصدیع را از لینک زیر تهیه نمایید.


خرید نسخه الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!